Integritetspolicy

Prosales System Sverige AB (ProSales) är specialiserat på Win/Loss analyser och B2B sales excellence. Vi behandlar personuppgifter på uppdrag av företag (”Uppdragsgivare”) som använder vårt enkätverktyg för resultatuppföljning (Win/Loss”). Vi strävar efter att alltid skydda dina och andras personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas.

Denna policy tillsammans med vår cookie policy gäller för alla uppgifter som samlas in av ProSales via, winloss.prosales.com eller workbook.quicksearch.se (”Webbplatsen”). Policyn gäller för dig som registrerat ett användarkonto hos oss eller för den vars arbetsgivare (ProSales Uppdragsgivare) registrerat ett användarkonto (”Användare”) i tjänsten Win/Loss. Policyn gäller i tillämpliga delar även för dig som bidrar till resultatuppföljning i Win/Loss som vi tillhandahåller på uppdrag av våra Uppdragsgivare (”Respondent”). Användare och Respondent kallas nedan gemensamt för ”Registrerade”.

ProSales behandling av personuppgifter på uppdrag av Uppdragsgivare

Win/Loss är ett enkätverktyg som används av Uppdragsgivare som har ingått avtal med oss. På Uppdragsgivares begäran skapar vi Användare i tjänsten Win/Loss och skickar vi ut en inbjudan dennes Respondenter att delta i en enkät (”Enkäten”).

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig för såväl Användarens som Respondentens personuppgifter.

Uppdragsgivaren är vidare ansvarig för att tillse att den information som efterfrågas och samlas in om registrerad i samband med skapande av Användares konto eller Respondentens deltagande i Enkäten sker i enlighet med Uppdragsgivarens policys och vid varje tidpunkt tillämplig lagstiftning. Respondenter som interagerar med Uppdragsgivaren genom att nyttja våra tjänster, såsom Enkäten, ombeds kontakta Uppdragsgivaren vid frågor relaterade till Respondentens personuppgifter och behandlingen därav.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med våra Uppdragsgivares instruktioner och har ingen direkt relation med Användare eller Respondenter vars personuppgifter vi behandlar. Om du är en respondent som ombeds besvara eller tidigare har besvarat en Enkät och inte längre vill bli kontaktad av någon av våra Uppdragsgivare som använder våra Enkäter, ombeds du således kontakta Uppdragsgivaren direkt.

Om Respondenten besöker Webbplatsen kan vi automatiskt samla in information om till exempel IP-adress, webbläsare och Respondentens användning av Webbplatsen på det sätt som anges i vår cookie policy.

Överföring av personuppgifter

De Registrerades uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av ProSales. Vi kan även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners och leverantörer i enlighet med nedan.

De svar som Respondenter har lämnat i Enkäten inklusive eventuella personuppgifter lagras på servrar som tillhör våra partner QuickSearch AB och Devcode AB (”Partner”). Partners agerar underbiträde till oss och all lagring och annan behandling av Respondenternas personuppgifter sker i enlighet med vår Uppdragsgivares instruktioner.

Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om de Registrerade, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till ProSales.

Lagring av personuppgifter

För Användare som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga personuppgifter till dess att Användaren eller Uppdragsgivaren avregistrerar sitt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Användarens konto raderas om avtalat mellan ProSales och Uppdragsgivaren avbryts eller på uppdragivarens uppmaning tex vid en anställds uppsägning. Respondents personuppgifter raderas 6 månader efter att en enkät besvarats.

Registrerades personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Registrerades rätt att påverka ProSales behandling av personuppgifter

Registrerade har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Registrerade har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. Återkallelsen skall ske till ProSales uppdragsgivare.

Ändringar av vår integritetspolicy redovisas på Webbplatsen. Om ändringarna är väsentliga kommer vi även meddela Användare som har ett registrerat användarkonto hos oss och, om ändringarna så kräver det, be att Uppdragsgivare och/eller  Användare lämnar sitt samtycke till förändringarna.

Kontakt

Om du har några frågor kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

ProSales
Rålambsvägen 17, 22 tr
112 59 Stockholm

E-mail: [email protected]
Tel: 08 545 02 500