Allmänna villkor

1. Definitioner

Kunden
Företag eller organisation till vilket avtal framställts eller den som efter överenskommelse använder Prosales WinLoss Sverige AB’s (nedan benämnt PROSALES) tjänster eller mjukvara.

Dialog
En standardiserad interaktiv enkätundersökning inklusive dess frågor och svar från Kundens Respondenter.

Tjänsten
Kundens beställning av en digital löpande undersökning vilken genomförs genom Dialoger och aktiviteter i anslutning till den från PROSALES.

Respondent
Person som bjudits in till att besvara och påbörjat besvara en Dialog.

Resultatet
Resultatet av PROSALES behandling av genomförda Dialoger som genom månatliga rapporter (eller med sådant annat intervall som parterna överenskommer) tillhandahålls Kunden under Avtalet.

Support
Guidning och rådgivning i tekniskt handhavande och avhjälpande av tekniska fel (buggar). Utförs via e-post eller telefon.

Fel
Uppenbar avvikelse från vad som är avtalat eller hur PROSALES presenterar Tjänsten i sin marknadsföring.

Inloggningsuppgifter
De inloggningsuppgifter som är tilldelat Kunden av PROSALES för tillgång till den mjukvara avtalet avser.

SAAS -”software as a service”
Mjukvara som levereras och hanteras enbart via internet. Mjukvaran driftas och underhålls av PROSALES eller dess partner vilket inte kräver någon lokal installation hos användaren.

Integration
Ihopkoppling mellan PROSALES och Kundens system där data överförs av Kunden till ett av Prosales fördefinierat format.

Portal
En gemensam yta på internet för direkt tillgång till resultat, information och data mm hänförligt till Tjänsten. Tillgång ges via personliga inloggningsuppgifter.

Avvikelse från Allmänna villkor
I det fall Kunden vill göra avvikelse från ”Allmänna villkor för Prosales Win/Loss” skall detta regleras enligt särskilda villkor. 

2. Inloggningsuppgifter

Licensen är en ”single user-licens”. Kunden förbinder sig att inte avslöja inloggningsuppgifter för någon obehörig och att förvara det på ett sådant sätt att någon obehörig inte kan få tillgång till det. Om Kunden får kännedom om att någon obehörig fått kännedom om inloggningsuppgifterna eller om Kunden finner anledning att misstänka att inloggningsuppgifterna missbrukats skall Kunden genast byta inloggningsuppgifterna eller begära ut nya inloggningsuppgifter via SAAS – tjänsten.

3. Kundens åtaganden

3.1 – Allmänt

Hur och på vilka sätt PROSALES SAAS – tjänster kan användas och utnyttjas beskrivs i tjänstebeskrivningen.

3.2 – Information om Kunden

Kunden är ansvarig för att PROSALES har rätt uppgifter om Kunden och skall snarast underrätta PROSALES om eventuella förändringar i sådana uppgifter. Om Kunden upptäcker att fel information har lämnats skall Kunden snarast rätta uppgifterna i SAAS – tjänsten. Har felet konsekvenser för betalning skall de även informera PROSALES.

3.3 – Övrig information

Kunden ansvarar för att information som i övrigt lämnas i samband med utnyttjandet av SAAS – tjänsten är korrekt, står i överensstämmelse med tillämplig lag och inte strider mot goda seder och bruk.

3.4 – Intrång

Kunden förbinder sig att inte göra eller försöka göra obehörigt intrång i PROSALES SAAS – tjänst och/ eller andra digitala produkter som är kopplade till PROSALES eller dess partners och att aldrig förstöra information eller funktioner som tillhandahålls i SAAS – tjänsten. De tjänster som ingår i SAAS – tjänsten får inte heller i något fall användas på ett sådant sätt att skada uppstår för PROSALES eller tredje man.

3.5 – Ansvar för skada

Om Kundens användning av SAAS – tjänsten orsakar skada eller olägenhet för PROSALES eller tredje man, ansvarar Kunden ensam för sådan skada eller olägenhet.

3.6 – Ansvar gentemot Respondenter

Kunden ansvarar själv gentemot sin Respondent för eventuella felaktigheter i lämnade uppgifter eller annars för sådan skada som Respondent lider p.g.a. Kundens agerande i samband med utnyttjandet av SAAS – tjänsten.

3.7 – Kundens ansvar för annan

Kunden ansvarar fullt ut för användare av SAAS – tjänster eller produkter från PROSALES som Kunden gjort åtkomliga genom att förse externa användare med nödvändiga inloggningsuppgifter.

3.8 – Ansvar för innehåll i SAAS – tjänsten

Då resultat i SAAS – tjänsten endast är en del av de faktorer som Kunden skall ta hänsyn till i sitt förbättringsarbete accepterar Kunden att PROSALES inte ansvarar för åtgärder vidtagna på grundval av SAAS – tjänsten eller tolkning därav.

3.9 – Kontaktperson

Kunden skall ange en kontaktperson som är behörig att företräda Parten i frågor rörande Tjänsten. Denna kontaktperson skall ha rätt att fatta bindande beslut och mottaga meddelanden från PROSALES inom ramen för detta avtal. Vid byte av kontaktperson skall Kunden snarast meddela PROSALES detta.

3.10 – Reklamation vid fel eller dröjsmål

Det åligger en Kund som vill göra gällande Fel eller dröjsmål i SAAS – tjänsten att snarast efter det att Kunden märkt eller bort märka Felet respektive dröjsmålet lämna PROSALES ett skriftligt meddelande om detta (reklamation). Om Kunden inte reklamerar inom tre (3) månader från nämnda tidpunkt har rätten att åberopa Felet eller dröjsmålet gått förlorad.

3.11 – Skyldighet att betala ersättning

Om det framkommer att sådana Fel som åtgärdas eller har åtgärdats av PROSALES har sin grund i någon aktivitet på Kundens sida och som Kunden ansvarar för, har PROSALES rätt till ersättning för nedlagt arbete med avhjälpande av Felet.

3.12 – Iakttagande av lagbestämmelser m.m.

Kunden förbinder sig att vid utnyttjandet av SAAS – tjänsten till alla delar följa Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och andra tillämpliga lagar och bestämmelser. Kunden är medveten om att publicering eller tillhandahållande av obehörigen kopierad programvara eller annat material som omfattas av upphovsrättsligt skydd eller material som strider mot lag, är pornografiskt eller eljest att betrakta som uppenbart anstötligt, ovillkorligen inte får ske.

3.13 – Ansvar för e-postadresser/e-postmottagare

Kunden får endast skicka Dialoger till egen personal, egna kunder eller bolag som Kunden har/har haft andra affärsförbindelser med, t.ex. genom att Kunden skickat offert till sådant bolag. Kunden förbinder sig att använda ett etiskt förhållningssätt till hantering av e-postmottagare genom så kallad OPT-IN, dvs där mottagaren på förhand har godkänt att ta emot utskick från Kunden eller där en etablerad relation mellan Kunden och mottagaren redan finns. Kunden förbinder sig att tillåta mottagare att avanmäla sig från återkommande utskick genom avregistreringslänk och att löpande rensa utskickslistor från e-postadresser som inte längre fungerar.

4. ProSales åtaganden

4.1 – Ansvar för information – säkerhetskopiering

För det fall Kunden förlorat information åtar sig Prosales att snarast möjligt återställa sådan information till Kunden vilken finns tillgänglig genom säkerhetskopiering.

4.2 – Dokumentation

Prosales tillhandahåller dokumentation gällande personlig inloggning och uppladdning av Respondent. Dokumentationen levereras digitalt i ett exemplar på svenska och ett på engelska.

5. Friskrivning och talefrist

5.1 – Allmänt

PROSALES ansvarar inte för direkt eller indirekt ekonomisk skada på grund av att PROSALES, genom oaktsamhet, brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet. PROSALES skadeståndsskyldighet gentemot Kunden är begränsad till nivån på priset såsom det angivits i avtal i den händelse PROSALES bryter mot sina förpliktelser enligt avtal.

Kunden skall teckna egen försäkring om denna anser att ytterligare skydd eller ersättning erfordras.

5.2 -Talefrist

Om Kunden inte skriftligen påkallat ansvar inom tre (3) månader från skadetillfället äger Kunden inte längre rätt att utkräva ansvar av PROSALES med anledning av den påstådda skadan. 

6. Immateriella rättigheter

6.1 – Immateriella rättigheter till Tjänsten

PROSALES och/eller PROSALES licensgivare har samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, Dialoger, Resultatet samt däri ingående programvaror.

PROSALES ger Kunden en under avtalstiden icke exklusiv rätt att använda Resultatet för egna analyser.

För undvikande av missförstånd gäller, oaktat vad som anges ovan, vad som anges nedan i punkt 9 samt i bilaga B (Personuppgiftsbiträdesavtal) för de personuppgifter som kan komma att behandlas av PROSALES inom ramen för Tjänsten (inkluderat i Resultatet).

7. Betalning

7.1 – Pris

Framgår av avtal.

7.2 – Arbetskostnadsindex 

Prisjusteringar kan komma att göras utifrån förändringar i Tjänsten. Förändringar i kostnader och betalningsvillkor skall aviseras Kunden tre (3) månader innan ny avtalsperiod.

7.3 – Betalning 

Abonnemang faktureras kvartalsvis i förskott.

Prosales har rätt att ta ut påminnelseavgift och faktureringsavgift enligt vid var tid gällande prislista.

8. Planerade driftsavbrott

8.1 – Driftsavbrott och meddelanden

PROSALES förbehåller sig rätten att ta ner SAAS – tjänsten för planerat underhåll och förbättrande åtgärder.

8.2 – Inget skadeståndsansvar för driftstörning

PROSALES är inte skyldig att ersätta skada till följd av att användningen av SAAS – tjänsten hindrats eller försvårats på grund av åtgärd, som är påkallad av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Sådana åtgärder skall utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas.

9. Personuppgifter

Alla personuppgifter som Kunden, även inkluderat Kundens Respondenter, lämnar till PROSALES inom ramen för Tjänsten (även innefattat i SaaS-tjänsten) kommer att behandlas av PROSALES i egenskap av personuppgiftsbiträde. Kunden är personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och ansvarar för att inhämta erforderligt samtycke till behandling av personuppgifter från Respondenterna och andra, t.ex. Kundens anställda, vars personuppgifter kan komma att behandlas i Tjänsten.

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning krävs att ett avtal träffas mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Ett sådant avtal är bifogat till dessa Allmänna Villkor tillsammans med en instruktion för PROSALES behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

10. Sekretess

10.1 – Affärshemligheter

PROSALES och Kunden förbinder sig att inte, varken under avtalstiden eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som erhållits från den andra parten och som är att betrakta som dennes affärshemlighet.

10.2 – Marknadsföring

PROSALES har rätt att använda Kundens namn i sin marknadsföring. PROSALES har dock inte rätt att publicera information som på något sätt kan vara skadlig för Kunden. 

11. Överlåtelse av avtal

Kunden äger inte rätt att utan skriftligt medgivande från PROSALES överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annan.

12. Uppsägningav avtalet 

Om part på ett väsentligt sätt bryter mot bestämmelserna i detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från anmodan, äger den icke felande parten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. PROSALES äger alltid rätt att säga upp avtalet vid mer än fjorton (14) dagars dröjsmål med betalning av faktura.

13. Force Majeure

Om PROSALES hindras från att fullgöra sin skyldighet enligt detta avtal på grund av omständighet, som ligger utanför PROSALES kontroll och vars menliga inverkan PROSALES inte skäligen kunnat undvika, utgör sådant hinder befrielsegrund för PROSALES skyldighet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. Likaså medför sådant hinder befrielse från skyldighet att utge varje form av ersättning till följd av att PROSALES skyldigheter enligt avtalet inte kunnat fullgöras. Har PROSALES skyldigheter enligt detta avtal hindrats av omständighet, som anges ovan, i mer än nittio (90) dagar, äger vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet gentemot den andra parten frånträda detta avtal med omedelbar verkan.

14. Villkortsändring

Ändringar i villkor genomförs i enlighet med stycke 1.3 Förändring av villkor sida Avtalad Omfattning.

Som tillägg till vad som anges ovan har PROSALES rätt att genomföra omedelbar ändring av avtalet och/eller dessa allmänna villkor om det krävs på grund av krav i personuppgiftslagstiftning, såsom, dock ej begränsat till, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. Om Parterna inte kan acceptera reviderad version av avtalets villkor inom sextio (60) dagar från PROSALES skriftliga begäran om ändring av avtalet och/eller dessa allmänna villkor, har PROSALES rätt att säga upp avtalet med Kunden med trettio (30) dagars uppsägningstid.

15. Meddelanden 

Samtliga aviseringar och meddelanden mellan Parterna skall ske i skriftlig form via brev, e-post eller avsedd yta i SAAS – tjänsten. Aviseringar och meddelanden enligt dessa villkor skall med bindande verkan sändas till Kunden under den adress som uppgivits vid registreringen eller som anmälts utgöra ny adress och till PROSALES under den adress som anges på webbplatsen.

16. Tvist

Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Om det omtvistade värdet uppgår till 300 000 kronor eller mer ska, med undantag från vad som anges ovan, tvist som uppstår i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Svensk lag ska tillämpas på tvisten och skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.