Juridisk översikt

1. Avtalets omfattning

Senast uppdaterad: 2019-03-22

Välkommen till ProSales WinLoss ABs (ProSales) webbsida. Om inte annat avtalats så gäller dessa avtalsvillkor med bilagor (villkor). De reglerar användning av webbsidan samt ProSales tjänster tillgängliggjorda via webbsidan. Den som avtalar om eller använder ProSales tjänster benämns kund nedan.

ProSales tillhandahåller tjänster för att analysera vunna och förlorade affärer. Genom att använda ProSales tjänster, eller avtala om användning av desamma, godkänns dessa avtalsvillkor av kunden.

DEN SOM INTE VILL ELLER FÅR BINDA SIG TILL DESSA VILLKOR SKA INTE ANVÄNDA PROSALES TJÄNSTER.

Avtalad omfattning
På samtliga förhållanden skall mellan ProSales och Kund skall följande avtalstexter och dokument vara tillämpliga:

(1) Avtalets omfattning (denna sida)
(2) Allmänna Villkor för Prosales Win-Loss
(3) Personuppgiftsbiträdesavtal samt instruktion för databehandling
(4) Instruktion behandling av personuppgifter
(5) Integritetspolicy
(6) Cookiepolicy

I de fall avtalet innehåller mot varandra stridande bestämmelser gäller rangordning enligt numrering ovan.

Förändringar eller tillägg till dessa villkor skall ske skriftligen och bekräftas skriftligen av ProSales. Villkor eller omfattning kan således inte ändras ensidigt av kund genom tilläggsvillkor i samband med beställning eller avrop mot avtal.

Parterna är överens om att samtliga bilagor utgör del av avtalsvillkoren och för det fallet någon bilaga eller del därav inte skulle vara relevant för tjänsten så skall övriga bilagor eller delar därav fortsatt anses utgöra del av avtalsvillkoren.

1.2 Godkännande av villkor

Genom att kund tar del av, registrerar sig för eller använder ProSales tjänster, oavsett omfattning, så godkänns dessa villkor, avtalsbilagor och instruktioner och ProSales och kunden skall anses ingått avtal enligt dessa. Den som inte godkänner dessa villkor skall inte använda ProSales tjänster.

Användning av Prosales tjänster förutsätter godkännande av dessa villkor samt de användarregler, rutiner, processer och policies (inkluderat ProSales integritetspolicy och cookiepolicy) som tid till annan kan komma att publiceras som tillägg till dessa villkor för ProSales tjänster. 

1.3 Förändring av villkor

ProSales gör justeringar av dessa villkor från tid till annan när utvecklingen av ProSales erbjudanden så kräver. ProSales förbehåller sig rätten att ensamt och efter egen bedömning har rätt att göra justeringar i villkoren.

ProSales notifierar användare genom att publicera reviderade villkor på ProSales webbsida samt genom att justera villkorens revisionsdatum. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med vilka villkor som gäller vid var tid.

Den som inte accepterar en förändring av villkoren skall upphör med användning av tjänsten senast datumet för förändringen. Den senast publicerade version av villkoren skall alltid vara gällande om inte annat avtalats. Fortsatt användning av tjänsterna efter villkors reviderats skall tolkas som att reviderade villkor är godkända.